דף הבית :: * דיני עבודה
24 | 08 | 2019
שירותים מקצועיים
כדאי לדעת...
 
 
באנר
Hebrew (Israel)
מידע וחדשות דיני עבודה
נוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה/לפגיעה בהכנסה מכח חוק עבודת נשים [27/9/2010]

חוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954 )להלן – החוק(, אוסר על פיטורים ועל פגיעה בהיקף
משרה או בהכנסה של עובדת או עובד במצבים מיוחדים, כגון הריון, טיפולי פוריות וחופשת
לידה ללא היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים. ביום 7.6.2010 פורסם ע"י אגף
ההסדרה במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת נוהל בדבר אופן הגשת בקשות לקבלת
היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה/לפגיעה בהכנסה של עובד/ת לפי חוק עבודת נשים.
להלן נוסח הנוהל:

למאמר המלא לחץ כאן

 
הגדלת הפטור על מענק פרישה ל- 150% מהמשכורת [27/9/2010]

ביום 15.8.2010 פרסמה רשות המיסים בישראל הודעה על הגדלת הפטור על מענק
הפרישה.

למאמר המלא לחץ כאן

 
שכרו של עובד יכול שישתלם על בסיס אחר מיחידת זמן כל עוד עונה שיטת התשלום על דרישות חוק שכר מינימום [27/9/2010]

תע"א 4696/08 שירי סגל נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ, ניתן ביום 13.6.2010 , ע"י
כב' השופט ש' טננבוים.

למאמר המלא לחץ כאן
 
רק עובדת שמוסרת הודעה כדין על היותה בטיפולי פוריות תזכה להגנה מפני פיטורים עפ"י חוק עבודת נשים [27/9/2010]

עב' 2676/03 שבת מירב נ' הנסון )ישראל( בע"מ, ניתן ביום 26.8.2008 , ע"י מותב בהרכב
כב' השופטת מ. אריסון-חילו ונציגי הציבור מר מרצקי ומר ארגוב.

למאמר המלא לחץ כאן

 
תמורת הודעה מוקדמת - התפטרות עקב הרעה בתנאי עבודה [5/8/2010]

עובדת עבדה כאחראית צוות תיפעול בחברה פרטית מזה כשלוש שנים, כאשר שכרה החודשי
היה 7,000 ₪ ברוטו.
בחודשים האחרונים נקלעה החברה לקשיים כלכליים והמנכ"ל הודיע לעובדת, כי הם נאלצים
להפחית את שכרה ל 5,000- ₪ ברוטו לחודש, בעקבות המצב.

למאמר המלא לחץ כאן

 
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 45 ), התש"ע 2010- [21/8/2010]

ביום 4.2.2010 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 45 ), התש"ע 2010- (להלן:
"החוק"). להלן עיקרי התיקון לחוק.

למאמר המלא לחץ כאן

 
הודעה על שינוי מועדי תשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובד משק בית [21/8/2010]

ביום 8.3.2010 פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי )גביית דמי ביטוח( )תיקון(,
התש"ע- 2010 )להלן – התיקון(, המתקנות את הוראות תקנות הביטוח הלאומי )גביית דמי
ביטוח(, תשי"ד- 1954 )להלן – התקנות(.

למאמר המלא לחץ כאן

 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 7 (, התש"ע- 2010 [21/8/2010]

ביום 22.3.2010 התפרסם ברשומות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 7 ,)
התש"ע- 2010 . להלן פירוט בדבר התיקונים שבוצעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח- 1998.

למאמר המלא לחץ כאן

 
תשלום דמי הבראה - מדריך מפורט [21/8/2010]

להלן סקירה מקצועית בנושא דמי הבראה, לרבות זכאות לדמי הבראה, תעריפי יום הבראה
ומספר ימי ההבראה במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי

למאמר המלא לחץ כאן

 
צבירת זכויות בתקופת ההודעה המוקדמת [21/8/2010]

יוסי הועסק כמנהל שיווק בחברה פרטית כ- 4 שנים. בעקבות אירוע שפגע ביחסי האמון
שבינו לבין החברה, הוחלט בחברה לפטרו לאלתר. בין יתר הסכומים ששולמו לו, עקב סיום
עבודתו, שילמה לו החברה גם תמורת הודעה מוקדמת בת חודש.

למאמר המלא לחץ כאן

 
אופן צבירת זכויות בחופשת לידה [21/8/2010]

להלן ריכוז הזכויות הנצברות לעובדת בתקופת היעדרותה בשל היותה בחופשת לידה:
פיצויי פיטורים
סעיף 2 ( 5 ( לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963 , קובע כי יראו רציפות בעבודה לענין הזכות
לפיצויי פיטורים, אפילו חלה בה הפסקה מחמת חופשה או פגרה שלא בשכר, שניתנו לעובד
על פי חוק או בהסכמת המעביד.

למאמר המלא לחץ כאן

 
אפשרות לעקל שכר עבודה - אחריות המעסיק [21/8/2010]

מעסיק של עובד , קיבל לידיו צו עיקול על משכורתו של העובד. לימים, איבד המעסיק את צו
העיקול ועל כן לא העביר להוצאה לפועל את הסכומים שניתנים לעיקול מתוך משכורתו של
העובד.

למאמר המלא לחץ כאן

 
רציפות בין שתי תקופות העסקה [5/8/2010]

אשת שיווק פוטרה לאחר שעבדה חצי שנה במקום עבודתה. עם פיטוריה שולמו לה תמורת
הודעה מוקדמת ופדיון ימי חופשה. כחודשיים לאחר פיטוריה, פנה אליה מעסיקה והציע לה
לחזור לעבודה. יחד עם זאת, הבהיר לה כי צבירת זכויותיה הסוציאליות תהיה רק ממועד
התחלת העסקתה הנוכחית (לרבות לענין פיצויי פיטורים, חופשה והבראה). ענת מעוניינת
לדעת, האם יש בסיס חוקי לטענתו?

למאמר המלא לחץ כאן

 
על מעסיק להמנע מיתרה שלילית של ימי חופשה [5/8/2010]

עובדת החלה לעבוד במקום עבודה חדש. בחודש הראשון לעבודתה, סגר מעסיקה את מקום
העבודה לרגל חול המועד סוכות והוציא את כלל עובדי החברה לחופשה מרוכזת.

למאמר המלא לחץ כאן

 
עבודה בלילה והתשלום בעדה [5/8/2010]

עובד מועסק בחברה פרטית, שלא חל על עובדיה הסכם קיבוצי או צו הרחבה כלשהו, כל יום
בין השעות 21:00-24:00 . האם עבודתו נחשבת כעבודת לילה, ומה המשמעות של סיווג
שכזה?

למאמר המלא לחץ כאן

 
פיטורי עובד בעת מחלה[18/4/2011]

סעיף 4 א' לחוק דמי מחלה מדבר על פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה. לפי סעיף זה,
אסור למעביד לפטר עובד שנעדר מהעבודה בעקבות מחלה, במהלך תקופת הזכאות לדמי
מחלה הצבורה לו לפי חוק )עד לתקופת זכאות מקסימלית של 90 יום(.

למאמר המלא לחץ כאן

 
תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים[21/2/2011]

סעיף 25 להוראות מס הכנסה ) בנושא ניהול פנקסי חשבונות( קובע הוראות בדבר תקופת
השמירה של מערכת החשבונות ומסמכים אחרים שברשות וכן בדבר אמצעי האחסון ומקום
שמירתם.

למאמר המלא לחץ כאן

 
ביטול הכרה בהוצאות אש"ל החל מה- 1/1/2011[1/1/2011]

החל מה- 1/1/2011 בוטלה ההכרה בהוצאות אש"ל כהוצאה מוכרת. ביטול ההכרה בא בעקבות
הצעת חוק לתיקון סעיף 32 ( 1 ( לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 , לפיו הוצאות אש"ל
הינן הוצאות שאינן כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה. הוצאות אלו אינו הוצאות פרטיות
או הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות ולכן אינן מותרות בניכוי.

למאמר המלא לחץ כאן

 
רפורמה בשיטת שווי שימוש רכב החל מ- 2011[7/11/2010]
בינואר 2010 נכנסה לתוקפה רפורמה שיטת חישוב שווי שימוש. השיטה החדשה היא
לינארית ואינה מתבססת על קבוצת הרישוי של הרכב כפי שהיה נהוג עד לשנת 2010 . שווי
השימוש מחושב בשיטה זו כאחוז קבוע ממחיר המחירון של הרכב

למאמר המלא לחץ כאן

 
ניכוי הוצאות רכב ליסינג לצורכי מס ניכוי מס הכנסה[20/10/2010]

מבחינת תקנות מס הכנסה, הן בעסקת ליסינג מימוני והן בעסקת ליסינג תפעולי, ההכרה בתשלומים עבור רכב ליסינג כהוצאות מותנית בארבעה תנאים:

1. מועדי התשלומים הוגדרו מראש בהסכם.
2. סכום התשלומים הינו קבוע (בתוספת הפרשי הצמדה).
3. פרק הזמן שבין התשלומים אינו עולה על שלושה חודשים.
4. תקופת השכירות תסתיים לא יאוחר משלושה חודשים לאחר מועד התשלום האחרון.

קרא עוד...
 
« התחלה הקודם 2 1 הבא סיום »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Copyright © 2019 משרד רואי חשבון מייק דרזי ושות' | יהושע הצורף 9, באר-שבע | טלפון:08-6283685| כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת